Welkom bij Rijvereniging Varsseveld en Ponyclub Varus
 
 Home
 Fotogalerij
 Nieuws
 Agenda  
 Bestuur en commissies  
 Contributie  
 Geschiedenis  
 Lessen  
 Reglement  

Huishoudelijk Reglement

Dit Huishoudelijk Reglement van 'Paardensportvereniging: RV Varsseveld en PC Varus' valt geheel onder het Algemeen Reglement van de KNHS

Art. 1: Om lid te worden van de paardensportvereniging kan men zich aanmelden bij de secretaris van RV Varsseveld en/of PC Varus. De minimumleeftijd voor leden van de ponyclub bedraagt 6 jaar. Uitzonderingen hierop kunnen eventueel worden geaccepteerd na overleg van bestuur met instructie. Wanneer een ponyruiter/-amazone de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, moet hij/zij de ponyclub aan het einde van dat kalenderjaar verlaten. De ruitersport kan bij de rijvereniging worden voortgezet. De minimumleeftijd voor leden van de rijvereniging bedraagt 12 jaar. Stemrecht hebben leden die de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt en/of een Van jongere leden, een bevoegde vertegenwoordiger van dat lid.

Art. 2: De verenigingslessen en andere verenigingsactiviteiten mogen alleen worden bezocht door leden of aspirant-leden met een gezond(e) paard/pony dat/die volgens de normen van de KNHS is gevaccineerd tegen influenza (basisvaccinatie, bestaande uit twee entingen die minimaal 21 en maximaal 92 dagen na elkaar mogen zijn gegeven. Vervolgens een jaarlijkse enting die niet later dan maximaal 12 maanden na de laatste enting mag zijn toegediend.). Dit ter beoordeling van de instructie. Het paspoort van het paard of de pony dient daarbij aanwezig te zijn en op verzoek aan instructeur of bestuur te worden getoond. Heeft je paard/pony een misschien onschuldig uitziende infectie waarvan het dier met het rijden geen hinder ondervindt, wacht dan toch met het bezoeken van de activiteiten tot geen besmettingsgevaar meer aanwezig is.

Art. 3: Het bestuur en de instructie beslissen in welke groep een ruiter/amazone moet rijden, ongeacht zijn/haar rijkunst. Tijdens de lessen heeft de instructie de volledige zeggenschap over de gang van zaken. Het dragen van een goedgekeurde veiligheidscap/-helm is verplicht. Men mag chaps dragen, maar dan wel met deugdelijke schoenen zonder profielzolen. Het harnachement dient deugdelijk en goed passend te zijn, zulks ter beoordeling van de instructie. Ieder lid dat met een paard of pony deelneemt aan de lessen of andere activiteiten van de vereniging dient zelf een WA-verzekering te hebben afgesloten.

Art. 4: Vervoer van en naar de wedstrijden en de inschrijfgelden zijn voor rekening van de leden. Voor verenigingswedstrijden betaalt de club het inschrijfgeld.

Art. 5: Men is verplicht verenigingscontributie 14 dagen na ontvangst van de rekening te betalen. Inschrijfgelden op wedstrijden dienen contant op de wedstrijd te worden voldaan, of het moet voor die wedstrijd anders zijn aangegeven. Zie voor alle relevante informatie het goedgekeurde KNHS-vraagprogramma van de desbetreffende wedstrijd.

Het bestuur is gerechtigd eenmaal per jaar een contributieverhoging door te voeren. Echter met de bindende voorwaarde dat de jaarlijkse contributie van PC Varus nooit hoger kan zijn dan de jaarlijkse contributie van RV Varsseveld.

Indien men niet tijdig aan de financiële verplichtingen voldoet, behoudt het bestuur zich het recht voor sancties op te leggen.

Art. 6: Een rijdend lid heeft recht op een dressuurles en een springles per week. Indien een bij de rijvereniging lessend lid meerdere lessen wil volgen en daar ruimte voor is, kan men in overleg met het bestuur en tegen een vergoeding per zomer- of winterseizoen een extra les volgen per week in de gewenste discipline.

Het zomerseizoen duurt van 1 april tot 1 oktober, het winterseizoen van 1 oktober tot 1 april.

Art. 7: Van ieder lid dat op verzoek van de instructie wordt gevraagd in een 4- of 6-tal of ander verenigingsteam te rijden, wordt verwacht dat zo veel mogelijk de lessen worden bezocht en wordt geoefend voor een zo goed mogelijk resultaat.

Art. 8: Als lid van de rijvereniging moet men, wanneer men uitkomt in verenigingsverband voor de rijvereniging of ponyclub, gekleed zijn in het voor dat evenement afgestemde tenue. Een aantal dingen worden door de club voor dat evenement in bruikleen verstrekt, bij voorbeeld  een oranje Varus-gilet/blauw rijjasje, veiligheidscap/-helm, frontriem en zadeldekje.
De paarden/pony’s dienen getoiletteerd te worden en ingevlochten (zonder plakband).
Het in dit artikel gestelde geldt zowel voor de wedstrijd als de eventuele prijsuitreiking. Bij de pony's en bij de paarden mag men individueel in een ander tenue starten. Wel dienen de pony's en de paarden goed getoiletteerd te zijn en er gezond, schoon en verzorgd uit te zien.

Art. 9: Leden en/of ouders van leden dienen al het mogelijke te doen in het belang van en dienen na te laten wat schadelijk is voor de vereniging.

Art. 10: Algemene terrein- en rijbaanregels:

§   Voor een les kom je op tijd. Indien je te laat komt, dien je de instructeur/instructrice om toestemming te vragen om in de les te mogen meedoen.

§   Onbekende of jonge paarden of pony’s worden alleen met toestemming van de instructie in de les toegelaten.

§   Op- en afzadelen vindt plaats buiten de rijbaan.

§   Bij binnenkomst in de manege en bij het op-, af- en uitstappen van paard/pony hinder je de rijdende ruiters/amazones niet.

§   Tijdens de les is er maar één persoon aan het woord: de instructeur/-trice. Vragen stellen doe je voor- of na de les.

§   Het dragen van een goed passende en gekeurde veiligheidscap/-helm, alsmede goed passende kleding en dito harnachement is verplicht.

§   Bij tegemoetkomende ruiters/amazones houd je altijd rechts, net als in het verkeer. Bij het rijden in verschillende tempi gaat de langzamere ruiter/amazone naar binnen, zodat de snellere eromheen kan rijden.

§   Halthouden doe je niet op de hoefslag.

§   Houd steeds voldoende afstand tot de combinatie voor je. Als je dichter dan ca. 5 meter nadert, wend je af en zoek je een vrije plaats op, tenzij door de instructie zo aangegeven.

§   Als je weet dat jouw paard of pony wel eens zou kunnen slaan naar een ander dier, dan breng je een rood lintje aan in de staart, zodat andere ruiters weten dat ze afstand moeten houden.

§   Houd rekening met onervaren ruiters/amazones en dito paarden/pony’s, speciaal bij het gebruik van de zweep.

§   Bij het rijden van figuren snijd je een andere combinatie niet af. In de buurt van een hindernis zorg je dat je niet in de weg staat of rijdt als een ander de sprong wil nemen.

§   Tijdens en na de les en het vrij rijden dient de mest uit de rijbaan en van het plein te worden verwijderd.

§   Na het uit- en inladen controleer je of mest- of strooiselresten op het parkeerterrein of de weg achterblijven. Bij de accommodatie zijn schep en mestcontainer (groen deksel) aanwezig om eventuele resten op te ruimen. Je trailer schoonmaken doe je echter thuis!

§   Het terrein dient schoon te worden achtergelaten, het overig afval bij evenementen ook gescheiden in de juiste containers.

§   Het is niet toegestaan bordjes of iets dergelijks in de bodem van de rijbaan te prikken.

§   Op de zandbodem wordt gereden tot maximaal ca. 1,5 meter binnen de houten omheining. Dit om te voorkomen dat het zand buiten de omheining terechtkomt en zodat er goed gesleept kan worden.

§   Honden zijn in de rijbaan niet toegestaan, daarbuiten alleen aangelijnd.

§   Na de laatste les per dag in de binnenmanege harken de ruiters/amazones het zand aan de rand weer op de hoefslag en vegen het zand van buiten weer in de manege.

§   Na de laatste les in de buitenbak dient het licht in de bak en op de parkeerplaats te worden gedoofd.

§   Bij een donkere avond moet, zodra de les gereed is, het licht van dat deel van de bak waarin de les klaar is, gelijk uit. Zodra de pony’s en paarden op de trailer staan moet ook de parkeerplaatsverlichting uit.

§   Als je een les of een paar lessen niet kunt bezoeken, meld je je af bij de instructie uiterlijk vóór 12.00 uur op de lesdag .

 

Als je buiten de lesuren gebruik wenst te maken van onze buitenaccommodatie, dan is dat mogelijk onder de volgende voorwaarden.

§   Het gebruik van ‘Het Vlakkee’ is voorbehouden aan leden van RV of PC met hun eigen paard of pony (dus bijvoorbeeld niet voor het geven van les aan niet-leden).

§   Gebruik van de accommodatie is voor minderjarigen en/of als je gaat springen, alleen toegestaan onder toezicht van minimaal één meerderjarige begeleider.

§   Het is op het terrein nergens toegestaan het paard of pony los te laten lopen.

§   Longeren bij trainingen of op een wedstrijd is alleen toegestaan in de longeerpiste.

§   Na het springen dienen de springmaterialen weer allemaal in de lepels te worden gelegd.

§   Als je gebruik wilt maken van de rijbanen kun je daarvoor een sleutel aanvragen bij de beheerder verenigingsmaterialen. Na ondertekenen van de overeenkomst en het betalen van de borg mag je hiervan gebruik maken zo lang het verenigingslidmaatschap voortduurt en onder de voorwaarden in die overeenkomst.

Art. 11: Van leden die rijden in de verenigingsles wordt verwacht dat zij medewerking verlenen aan het onderhoud van de buitenaccommodatie. Dat wil zeggen: helpen op de klusdag in voor- en najaar.

Art. 12: Wanneer een lid zich niet houdt aan een of meer gestelde regels, heeft het bestuur het recht hem of haar voor een periode te schorsen of een andere maatregel te treffen.

Art. 13: Tenzij een lid daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, heeft de vereniging het recht om als openbaar geoormerkte berichten en beeldmateriaal van sociale mediakanalen van het lid over te nemen op verenigings-Facebook-Instagram pagina’s. Eenieder die deelneemt aan een activiteit van de vereniging stemt ermee in dat daarvan opgenomen beelden worden aangewend voor eigen publicaties (krant, nieuwsbrief, Facebook, e.d.).

Art. 14: Bij eventuele geschillen beslist uitsluitend het bestuur. Eenieder dient zich bij die bestuursbeslissing neer te leggen. Het bestuur behoudt zich het recht voor uitzonderingen te maken op regels. Wanneer zich in de vereniging gevallen voordoen waarin dit reglement of de statuten niet voorzien zal het bestuur een beslissing nemen met inachtneming van de statuten en reglementen van de KNHS, de regio of de kring.

Als een lid zich niet kan vinden in een genomen standpunt buiten de bestaande reglementen om, kan het lid zich wenden tot de vertrouwenspersoon van onze club.

Varsseveld, januari 2024                                           Bestuur RV Varsseveld & PC Varus